Lízing od Československej obchodnej banky

Lízing od Československej obchodnej banky

Lízing predstavuje proces, pri ktorom nájomca (prijímateľ služby alebo majetku) získa určitý dlhodobý majetok od prenajímateľa (vlastníka majetku) na základe lízingovej zmluvy. Počas obdobia, v ktorom majetok alebo službu využíva, je povinný platiť pravidelné lízingové splátky. Prenájom sa zvyčajne končí vrátením