Právne formy podnikania

Máte skvelý podnikateľský nápad, dostatok vstupného kapitálu, nehnuteľnosť  vhodnú na výrobu či predaj produktov, premyslený podnikateľský plán  a znalosti z oblasti potrebnej legislatívy, no neviete sa rozhodnúť, v akej forme podnikanie rozbehnúť? Chcete byť podnikajúcou fyzickou osobou, spoločnosťou  s viacerými majiteľmi či akcionármi? Prinášame vám krátky prehľad právnych foriem podnikania.


Slovenská legislatíva upravuje 6 právnych foriem podnikania, na základe ktorých je možné vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikanie je sústavná činnosť, ktorú podnikateľ vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku. Každá právna forma sa odlišuje podmienkami založenia, počtom zakladateľov, výškou základného imania, minimálnou výškou vkladu spoločníka, funkcionármi,  ručením či spôsobom rozdelenia  zisku. Právne formy podnikania sú zákonne upravené v Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku a Živnostenskom zákone.

Živnosť

Táto forma je najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom založenia podniku. Ide o podnikanie na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva príslušný živnostenský úrad. Živnosti sa členia na voľné (stačí ich ohlásenie, nevyžaduje sa preukazovanie odbornej spôsobilosti), remeselné (je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore) a viazané (podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť dosiahnutá inak). Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú plnoletosť, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Pri založení nie je potrebné vloženie žiadneho základného imania, živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

Spoločnosti

Ak sa rozhodnete podnikať ako právnická osoba, máte na výber viacero možností. Spoločnosti sa členia na osobné (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) a kapitálové (spoločnosť s ručením obmedzením a akciová spoločnosť). Osobitnou formou podnikania je družstvo. Na založenie osobných spoločností (v.o.s., k.s.) sú potrebné minimálne dve osoby. Pri v.o.s. si spoločníci rozdeľujú zisk (prípadne stratu) rovným dielom, za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom, základné imanie ani vklad spoločníkov nie sú povinné. Pri založení komanditnej spoločnosti sa spoločníci menia na komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom, zisk si delia rovným dielom. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti l en do výšky svojich nesplatených vkladov a zisk si rozdeľujú podľa výšky vkladov. Spoločnosť s ručením obmedzením zakladá minimálne jedna osoba, pričom spoločnosť ručí za svoje záväzky neobmedzene celým svojím majetkom a spoločníci ručia len do výšky nesplatených vkladov. S.r.o. sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy, je potrebné splatenie základného imania vo výške 5000 Eur a menovanie členov valného zhromaždenia a dozornej rady. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden prípadne viacerí konatelia. Akciová spoločnosť získava kapitál vydaním a predajom akcií ľuďom, ktorí sa tak stávajú akcionármi spoločnosti. Za záväzky spoločnosti neručia a nezodpovedajú, a.s. ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, výška základného imania je 25000 Eur.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+